فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی) 400/49

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی با موضوع اجرای کلیه عملیات امداد و رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه‌ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه سه شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران، را به شماره 2000093763000049 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز دوشنبه مورخ 08/09/1400 تا پایان وقت اداری روز دو‌شنبه مورخ 15/09/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

2-مبلغ برآورد و مدت اجرای کار: 187.367.026.104(یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و سیصد و شصت و هفت میلیون و بیست و شش هزار و یکصد و چهار)ریال و به مدت 24(بیست و چهار) ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.

4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 3.303.670.000(سه میلیارد و سیصد و سه میلیون و ششصد و هفتاد هزار) ریال را به صورت چک بانکی تضمینی، ضمانتنامه بانکی يا واریز نقدی به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و یا مطالبات قطعی و تأیید و بلوکه شده نزد این شرکت به عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/09/1400 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

5- مهلت ارائه پیشنهادها: شرکت کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و پاکات (الف،ب، ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/09/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

6-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 05/10/1400 در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی واقع در تهران، خيابان جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.

7-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانی‌ سایت های اینترنتی: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد