فراخوان های برگزیده

 

آگهي مزایده عمومی فروش دام

شركت زراعي دشت ناز(سهامی خاص) در نظر دارد تعدادی از دام‌های خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضيان مي‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت‌ناز به آدرس www.dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

دام‌های قابل فروش

-گاو غیرآبستن کشتارگاهی

-گوساله نر شیرخوار هلشتاین

-گوساله نر قطع شیر هلشتاین

-تلیسه غیرباردار و فری مارتین هلشتاین

شماره تلفن جهت هماهنگی: آقایان خادمیان 09125175010 و دهقان‌ 0911557009

شماره تلفن: 33726842-33726454-011

ساعت و تاریخ تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده: حداکثر تا ساعت 15:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/11/1400

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 13/11/1400

محل برگزاری مزایده: مازندران، ساري، جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز

در صورت صلاحدید کمیسیون مزایده به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

اینستاگرام شرکت: dashtnaz.co