فراخوان های برگزیده

 

آگهي تجديد فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي

خريد الكتروپمپ شناور

شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران "به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات" در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي كالاي مورد نياز خود به شماره مناقصه (2001070002000031) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذيل خريداري نمايد.

موضوع مناقصه:

خريد الكتروپمپ شناور

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 761.049.700 ريال در وجه شركت آب و فاضلاب استان تهران

مدت اجراي كار: 1 ماه

فروشندگان واجد‌شرايط: كليه شركت‌كنندگان بايد توليدكننده و نمايندگي مجاز كالاي موضوع مناقصه باشند.

تاريخ، مهلت، محل دريافت اسناد: از آگهي نوبت اول مورخ 22/02/1401 تا مورخ 26/02/1401 نسبت به دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت www.setadiran.ir اقدام نمايند.

 تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد: پيشنهادها، بايد حداكثر تا ساعت 09:15 مورخ 07/03/1401 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به نشاني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداكثر تا ساعت 09:15 مورخ همان روز فيزيك پاكت (الف) را به نشاني: تهران، رودهن، بلوار امام، خيابان پاسداران، پلاك 61، طبقه همكف، دبيرخانه، تلفن: 76503117 تحويل و رسيد دريافت گردد.

محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات عمراني و به‌صورت اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي، نقد و سایر ابزارهاي تأمين مالي دولتي تأمين مي‌گردد.

زمان و محل گشايش پاكات: پاكات در ساعت 14:00 مورخ 07/03/1401 در ذي‌حسابي شركت آب و فاضلاب استان تهران به نشاني: خيابان دكتر فاطمي، نبش حجاب، طبقه همكف، كميسيون مناقصات، باز و نتيجه مناقصه اعلام مي‌گردد.