آگهی مناقصه‌عمومی (تجدید شده)

شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری، روزمزد خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

ردیف

محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه

مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

1

استان تهران

5.580.000.000

ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز سه‌شنبه مورخ 20/02/1401 لغايت روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۲۶۴۰۰۰۰۰۶ از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتي http://tender.tpph.ir و یا www.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری