فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شماره 10-1401

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان "اجرای کلیه عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه‌ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه دو شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران براساس نقشه شبکه توزیع و دستورالعمل‌های اجرایی و شرح وظایف و فهارس بهای رشته بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1401 و شبکه توزیع سال 1401 سازمان برنامه و بودجه" به شماره "2001094566000012" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

1-مواعد زمانی:

-تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 26/02/1401

-مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 02/03/1401

-مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 21/03/1401

-زمان گشایش پاکات ارزیابی‌کیفی‌: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 22/03/1401 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار

2-مبلغ برآورد مناقصه: 318.047.035.611 ریال (سیصد و هجده میلیارد و چهل و هفت میلیون و سی و پنج هزار و ششصد و یازده ریال) می‌باشد.

3-مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت بیست و چهار ماه شمسی.

4-شرایط شرکت‌کنندگان:

الف)دارای گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ب)دارای گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور.

ج)دارای گواهینامه حداقل رتبه 5 بهره‌برداری شبکه آبرسانی از شرکت مهندسی آبفای کشور.

د)دارای حداقل دو سابقه کار مشابه با عملیات موضوع مناقصه.

5- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: معادل 4.610.471.000 (چهار میلیارد و ششصد و ده میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار) ریال می‌باشد که می‌توانند به‌صورت فیش واریز نقدی به‌حساب جاری 30031197718812 و به شماره شبا 320600300301109771881002 IR بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به‌صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پلاک 18، شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه گردد.

6-محل تأمین اعتبار: بودجه جاری (طرح‌های غیرعمرانی)

7-سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی‌باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8-نشانی سایت‌های اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.ir و پایگاه ملی مناقصات ایران http://iets.mporg.ir و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir می‌باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت‌نام/ پروفایل تأمین‌کننده/ مناقصه‌گر موجود است.

مرکز تماس: 41934-021