فراخوان های برگزیده

آگهي فراخوان مناقصات‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی)

 

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصات‌عمومی به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

1.      نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: 88435961-021 و فکس: 88409194-021

2.      مهلت‌های زمانی: دريافت اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 04/03/1401، مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 18/03/1401 و تاریخ گشایش پاکات ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 18/03/1401 خواهد بود.

 

ردیف

نام مناقصه

نوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شماره مناقصه در سامانه ستاد

1

خرید چرخ‌های پل واحد دانه‌گیر و چرخ‌های پل واحدهای ته‌نشینی مدول‌های 1 الی 4 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

یک مرحله‌ای

820.000.000

2001005420000011

2

ساخت، نصب و راه‌اندازی اسکرو کانوایر واحد آشغال‌گیر و واحد آبگیری لجن مدول‌های 1 الی 4 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

یک مرحله‌ای

1.180.000.000

2001005420000012

3

ساخت، نصب، راه‌اندازی دریچه‌های کشویی واحدهای آشغال‌گیر ته‌نشینی اولیه مدول‌های 1 الی 4 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

یک مرحله‌ای

1.480.000.000

2001005420000013

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))