فراخوان های برگزیده

 

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی و صنعتی کارخانه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت شارژ کپسول‌های آتش‌نشانی و صنعتی کارخانه از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند، تقاضا می‌شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 10 (ده) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند. ضمناً بازدید از سیستم‌ها در محل کارخانه سیمان الزامی می‌باشد.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران، تلفن: 31341505-034

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان‌شرقی، تلفن: 88774726-021