فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD-9809019-T20

موضوع آگهی:

خرید بیسیم و متعلقات

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل