فراخوان های برگزیده

آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌ساده

اصلاح شبكه آب شرب شهر رودهن به طول ٥٠٠٠ متر به همراه نصب ٥٠٥ فقره انشعاب آب

 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران "به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات" در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌ساده از محل اعتبارات جاري به شماره مناقصه (2001070002000048) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

موضوع مناقصه:

اصلاح شبكه آب شرب شهر رودهن به طول 5000 متر به همراه نصب 505 فقره انشعاب آب

مبلغ برآورد اوليه:

16,069,251,371 ريال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ 612.077.541 ريال در وجه شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران

مدت اجراي كار: 6 ماه

پيمانكاران واجد‌شرايط:

مناقصه گران داراي حداقل رتبه 5 آب (به شرطي كه داراي ظرفيت آماده به كار براي پروژه حاضر باشد) و داراي گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران در صورت كسب امتياز مي‌توانند شركت نمايند.

تاريخ، مهلت، محل و مبلغ دريافت اسناد:

از آگهي نوبت اول مورخ 27/02/1401 تا مورخ 02/03/1401نسبت به خريد اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به نشاني www.setadiran.ir اقدام نمايند. قيمت اسناد برابر 500.000 ريال مي‌باشد. مبلغ واريز شده، غير قابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پيشنهادها، بايد حداكثر تا ساعت 14:00 مورخ 21/03/1401در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به نشاني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداكثر تا ساعت 14:00 مورخ همان روز فيزيك پاكت (الف) را به نشاني: تهران، رودهن، بلوار امام، خيابان پاسداران، پلاك 61، طبقه همكف، دبيرخانه، تلفن: 76503117 تحويل گردد.

زمان و محل گشايش پاكات: پاكات در ساعت 10:30مورخ 22/03/1401در كميسيون مناقصات آبفاي شرق واقع در رودهن، بلوار امام، خيابان پاسداران، پلاك 61، دفتر قراردادها باز و قرائت مي‌گردد.