فراخوان های برگزیده

تجديد مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي

اجراي خط ٢٠ كيلوولت برق واقع در لواسان بزرگ حد فاصل روستاي كلكدر تا نيروگاه كلان و نيز ارتقاي پست پاساژ اختصاصي ايستگاه پمپاژ كلان

شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران "به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات" در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي به شماره مناقصه (2001070002000046) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذيل به پيمانكاران واجد‌شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

اجرای خط ٢٠ كيلوولت برق واقع در لواسان بزرگ حد فاصل روستاي كلکدر تا نيروگاه کلان و نيز ارتقاي پست پاساژ اختصاصي ايستگاه پمپاژ كلان

مبلغ برآورد اوليه:

17.223.658.460 ریال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ 861.182.923 ريال در وجه شركت آب و فاضلاب استان تهران

محل اجرا:

محدوده شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران (پردیس)

مدت اجراي كار:

2 ماه

پيمانكاران واجد شرايط:

مناقصه‌گران داراي تأییدیه شرکت توزیع برق تهران و داراي HSE مي‌توانند شركت نمايند.

تاريخ، مهلت، محل و مبلغ دريافت اسناد:

از آگهي نوبت اول مورخ 26/02/1401 تا مورخ 01/03/1401 نسبت به خريد اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت اقدام نمايند. قيمت اسناد برابر 500.000 ريال مي‌باشد. مناقصه‌گران مي‌توانند يك سري كامل از اسناد را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.irدريافت نمايند. مبلغ واريز شده، غير قابل استرداد است.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد:

پيشنهادها، بايد حداكثر تا ساعت 14:00 مورخ 11/03/1401 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به نشاني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداكثر تا ساعت 14:00 مورخ همان روز فيزيك پاكت (الف) را به نشاني: تهران، رودهن، بلوار امام، خيابان پاسداران، پلاك 61، طبقه همكف، دبيرخانه، تلفن: 76503117 تحويل گردد.

محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات عمراني به‌صورت نقدی تأمين مي‌گردد.

زمان و محل گشايش پاكات:

پاكات در ساعت 11:00 مورخ 16/03/1401 در كميسيون مناقصات واقع در خيابان فاطمي، نبش حجاب، شركت آب و فاضلاب استان تهران، طبقه همكف ذي‌حسابي باز و نتيجه مناقصه اعلام مي‌گردد.