فراخوان های برگزیده

تجديد آگهي فراخوان مناقصه‌عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي‌فشرده

عمليات اجرايي، تجهيز، محصورسازي و اتاقك چاه‌هاي مجتمع مهاباد٢- شهرستان فيروزكوه

 شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمايندگي از آب و فاضلاب استان تهران "به استناد آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات" در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومي يك مرحــله‌اي با ارزيابي‌كيفي فشرده به شماره مناقصه (2001070002000045) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) را با اطلاعات مشروحه ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی، تجهیز، محصورسازی و اتاقک چاه‌های مجتمع مهاباد 2 - شهرستان فیروزکوه

مبلغ برآورد اوليه:

36.583.805.002 ریال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ1.829.190.250 ریال در وجه شركت آب و فاضلاب استان تهران

محل اجرا: محدوده شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران (فیروزکوه)

مدت اجراي كار: 6 ماه

پيمانكاران واجد‌شرايط: مناقصه‌گران داراي حداقل رتبه 5 آب (به شرطي كه داراي ظرفيت آماده به كار براي پروژه حاضر باشد) و داراي گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در صورت كسب امتياز كيفي مي‌توانند شركت نمايند.

تاريخ، مهلت، محل و مبلغ دريافت اسناد: از آگهي نوبت اول مورخ 26/02/1401 تا مورخ 01/03/1401 نسبت به دریافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. مبلغ اسناد 500.000 ریال می‌باشد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد: پيشنهادها، بايد حداكثر تا ساعت 10:00 صبح مورخ 17/03/1401 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به نشاني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداكثر تا ساعت 10:00 صبح مورخ همان روز فيزيك پاكت (الف) را به نشاني: تهران، رودهن، بلوار امام، خيابان پاسداران، پلاك 61، طبقه همكف، دبيرخانه،- تلفن: 76503117 تحويل گردد.

محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات عمراني به‌صورت اسناد خزانه، نقدی و سایر ابزارهای تأمین مالي دولتي تأمين مي‌گردد.

زمان و محل گشايش پاكات: پاكات ارزیابی در ساعت 10:15 صبح مورخ 17/03/1401 باز و همچنین شرکت‌هایی که امتیاز لازم را کسب نمودند گشایش پاکات (الف و ب و ج) در ساعت 10:30 صبح مورخ 18/03/1401 در خيابان فاطمي، نبش حجاب، طبقه همكف، ذي‌حسابي شركت آب و فاضلاب استان تهران باز و قرائت مي‌گردد.