فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-7302507475-T19

موضوع آگهی:

خرید OVAL

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل