فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-9423107004-T21

موضوع آگهی:

خرید و نصب و راه‌اندازی کنترل‌پنل مرکزی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل