فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-0023307001-T27

موضوع آگهی:

سازندگان شیر کنترل ابزار دقیق

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل