فراخوان های برگزیده

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید 6 عدد سیلومتر راداری VEGA PULS68

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید 6 عدد سیلومتر راداری VEGA PULS68، از طریق برگزاری تجدید مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند، تقاضا می‌شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 7 (هفت) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران، تلفن: 31341506-034

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان‌شرقی، تلفن: 88774726-021