فراخوان های برگزیده

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی جهت انتخاب پیمانکار واجد‌شرایط انجام عملیات جوشکاری و گوج‌کاری قطعات دوار از قبیل شل، رینگ و غلطک کوره‌ها، هدوال و شل آسیاب‌ها، روتور و سنگ‌شکن‌های کارخانه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد‌شرایط انجام عملیات جوشکاری و گوج‌کاری قطعات دوار از قبیل شل، رینگ و غلطک کوره‌ها، هدوال و شل آسیاب‌ها، روتور و سنگ‌شکن‌های کارخانه از طریق برگزاری تجدید مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند، تقاضا می‌شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 7 (هفت) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند. ضمناً بازدید از سیستم‌ها در محل کارخانه سیمان الزامی می‌‌باشد.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران، تلفن: 31341505-034

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان‌شرقی، تلفن: 88774726-021