فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0146009-BA/T16

موضوع آگهی:

قطعات یدکی

“YTC” ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل