فراخوان های برگزیده

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابي‌کیفی یک مرحله‌ای

(تأمین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا در مرکز داده شماره 2 دولت الکترونیک)

به شماره مناقصه 5/1401

شماره مناقصه در سامانه ستاد (2001001011000005)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی یک مرحله‌ای (تأمین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا در مرکز داده شماره 2 دولت الکترونیک) به شماره مناقصه 5/1401 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2001001011000005) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 15/05/1401می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه مورخ 22/05/1401

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 00:18 روز شنبه مورخ 05/06/1401

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف‌سازی اسناد مناقصه: ساعت 10:30 صبح روز شنبه مورخ 29/05/1401 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6، سالن جلسات برگزار می‌گردد.

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 11:00صبح روز یکشنبه مورخ 06/06/1401

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره 21، سازمان فناوری اطلاعات ایران، طبقه دوم، اتاق 211 و تلفن: 88113290 تلفن همکاران فنی:88115651

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768