فراخوان های برگزیده

 آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شماره ب 14/1401/م2 (اولین نوبت تجدید)

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید اعم از: بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل دو دستگاه مینی‌لودر (اسکید لودر) به انبار شرکت مناقصه‌گزار از تولید‌کنندگان یا نماینده رسمی مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه.

2- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

3-زمان تحویل: 2 ماه

4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیر عمرانی

5-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) حداکثر تا پایان وقت اداری روز ‌چهار‌شنبه مورخ 19/05/1401 اسناد را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) دریافت نمایند.

6-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: به میزان 1.030.000.000 ریال می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به‌صورت فیش واریزی نقدی به‌حساب جاری 3-98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR بانک رسالت شعبه شریعتی يا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعی شده تأیید شده نزد مناقصه‌گزار تهیه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

(به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد)

7- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت‌کنندگان می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ‌یکشنبه مورخ 30/05/1401 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نمایند. پاکت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت هم‌زمان به‌صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت واقع در تهران، خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) گردد.

8-زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکات‌: ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 31/05/1401 در محل دفتر امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران.

9-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 1 ماه می‌باشد.

10-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

12-کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

نشانی سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران: http://t2ww.tpww.ir

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: http://www.nww.ir

نشانی سایت ستاد ایران: www.setadiran.ir

اطلاعات تماس دفتر ثبت‌نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/ مناقصه‌گر موجود است مرکز تماس: 41934-021