فراخوان های برگزیده

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی»

خرید و تحویل 340(سیصد و چهل ) تن گلوله فولادی فورج شامل خرید 250 تن گلوله فولادی فورج با قطر 25 میلی‌متر و 90 تن گلوله فولادی فورج با قطر 80 میلی‌متر

 

                                                                                                      

 پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه نوآوران مورخ 21/04/1401 و ایران مورخ 22/04/1401 به‌منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین‌کننده/ تولیدکننده ذی‌صلاح نسبت به تجدید فراخوان مناقصه خرید و تحویل 340 (سیصد و چهل) تن لوله فولاد فورج را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی اقدام نماید. لذا از كليه شرکت‌های ذی‌صلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2001092410000023 و واریز مبلغ 2.000.000 ریال (دو میلیون ریال) به شماره‌حساب 4001054204050718 به شناسه واریز 323054274295730400014005266030 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطرنشان می‌نماید این فراخوان هیچ‌گونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت‌کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حائز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی‌کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

1-       نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شهیدان سازش، پلاک 5 و 7

2-       محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.

3-       موضوع مناقصه: خرید و تحویل 340 (سیصد و چهل) تن گلوله فولادی فورج طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.

4-       نوع مناقصه: یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی

5-       مدت اعتبار پیشنهادها: از اولین روز مهلت تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه (قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر) معتبر باشد.

6-       مدت اجرای پروژه: دوازده ماه کامل شمسی

7-       گواهي‌نامه صلاحيت: متقاضی ‌می‌بایست؛

- دارای توانايي مالي لازم و کافي و توانايي ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

- کليه الزامات مراجع ذي‌صلاح در اجراي فعاليت‌هاي مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.

- دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

- توانمندی در تأمین به‌موقع کالای موضوع مناقصه

- عدم داشتن سابقه منجر به فسخ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط با موضوع مناقصه

- دارای شخصیت حقوقی باشد.

8-       تأمین مالی: از منابع داخلی شرکت

9-       مبلغ ضمانتنامه و نوع تضمین: نوع تضمین براساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت/ 50659 ﻫ مورخ 22/09/94 هیأت محترم وزیران به مبلغ 5.630.906.000 ریال(پنج میلیارد و ششصد و سی میلیون و نهصد و شش هزار ریال) به‌عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خواهد بود و تضمین ارائه شده می‌بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.

10-  زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز شنبه مورخ 22/05/1401 مراجعه نمايند.

11-  زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز شنبه مورخ 05/06/1401 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.

12- زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی‌کیفی: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 به‌نشانی مندرج در بند یک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

 شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران