فراخوان های برگزیده

فراخوان مزايده‌عمومي

 

مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2 واقع در انتهای خیابان جلال‌آل احمد، خیابان امیرکبیر جنوبی، خیابان هلال، داخل محوطه درمانگاه فرهنگیان که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه عینک‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰3 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.