فراخوان های برگزیده

تجدید آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بدون قیمت تراز شده به شماره: 031/1401/1

 شرکت پتروشیمی اروند به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بدون قیمت تراز شده به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: تجزیه‌وتحلیل، جمع‌آوری و ورود اطلاعات، تهیه دیتا بیس، پیاده‌سازی و استقرار سیستم بازرسی RBI، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی از نرم‌افزار بازرسی فنی شرکت پتروشیمی اروند

2- مدت‌زمان انجام کار: 21 ماه شمسی

1.    3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

2.    3.1. -متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3.    3.2. مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 15/07/1401 لغایت 21/07/1401 اعلام می‌گردد.

4.    3.3. متقاضیانی که از طریق سامانه مندرج دربند 3.1 ثبت‌نام نموده‌اند و امکان دریافت اسناد مناقصه را ندارند، می‌توانند نماینده خود را به‌صورت حضوری تا پایان وقت اداری مندرج دربند 3.2 به کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند معرفی و در صورت عدم مانع و رادع قانونی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3.4. متقاضیانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند می‌باشند در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن‌ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می‌گردد.

3.5. به پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند می‌باشند حتی در صورت دریافت اسناد از سامانه، پاکت‌ها پیشنهادی از آن‌ها دریافت نخواهد شد، چنانچه این بند از سوی متقاضی رعایت نگردد پاکت‌ها پیشنهادی ایشان عیناً به وی مسترد می‌گردد.

تبصره یک: قراردادهایی که مدت‌زمان آن‌ها چهار ماه پس از آخرین‌مهلت توزیع اسناد مناقصه به اتمام می‌رسند شامل بند فوق نمی‌گردد.

5.    4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 3.900.000.000 ریال به‌صورت (ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره‌حساب 6094200030 نزد بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.)

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 97.664.688.335 ریال

6- پیش‌نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه، 2- گواهی معتبر تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه

3- گواهی معتبر تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، 4-رتبه یک یا دو بازرسی فنی یا رتبه مشاور در بازرسی یا تأییدیه شرکت دانش‌بنیان درزمینهٔ موضوع مناقصه، 5- ارائه یک مفاصل حساب دقیقاً با موضوع مناقصه.

7- جلسه توجیهی: جلسه توجیهی در ساعت 10:30 مورخ 25/07/1401 برگزار می‌گردد.

8- تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 02/08/1401 می‌باشد.

9- گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 11/08/1401 برگزار می‌گردد.

10-پیش‌پرداخت: دارد، در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی

11-تعدیل: دارد (مطابق اسناد مناقصه)

·       سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: 52126476-061 و 52126474-061

تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.

 

 روابط‌عمومی شركت پتروشیمی اروند