فراخوان های برگزیده

فراخوان ارزیابی کیفی (شناسایی پیمانکاران)

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس درنظر دارد

جهت ایجاد طرح­های توسعه ای (تکمیل زنجیره ارزش تولیدات) خود را در قالب قرارداد EPS (مهندسی و خدمات خرید) نسبت به شناسایی مناقصه­گران و با برگزاری مناقصه دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط دراین زمینه واگذارنماید.

1-مستدعی است متقاضیان نسبت به دریافت اسناد و ارائه پاکت ارزیابی کیفی خود بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

2-محل اجرای کار شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس واقع در بهبهان، کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز می­باشد.

3-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

4-آخرین مهلت تحویل پاكات ارزیابی کیفی: 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی مندرج در بند 5

5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی:

 سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به نشاني: WWW.pgbidboland.ir  يا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی کیفی آمده است.

نکته2: فاصله بین نوبت اول و دوم آگهی یک هفته می­باشد.

شماره تماس: 52102265-061 و 52102266-061