فراخوان های برگزیده

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس درنظر دارد

اقلام ضایعاتی کابل به میزان 250 تن خود را واقع در کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان رامهرمز، را از طریق مزایده عمومی به اشخاص توانمند به فروش برساند.

 

1-مهلت دریافت اسناد مزایده: پنج روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 3

2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مزایده: 10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده به نشانی مندرج در بند 3

3- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی:

 سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به نشاني: WWW.pgbidboland.ir يا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده آمده است.

نکته2: فاصله بین نوبت اول و دوم آگهی پنج روز می­باشد.

شماره تماس: 52102265-061