فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-7302509742-T26

موضوع آگهی:

ساخت یک دستگاه الکتروموتور 15 کیلووات

فریم سایز 160L

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل