فراخوان های برگزیده

آگهی فراخوان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه مورخ 09/07/1401 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 16/07/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 26/07/1401

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/07/1401 سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 18/08/1401

 ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 7.495.086.764 ریال (هفت میلیارد و چهارصد و نود و پنج میلیون و هشتاد و شش هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سهماه و يا واريز وجه نقد به شماره‌حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 ir با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 بهنام دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 26/07/1401 به آدرس: ساوه، میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک، ستاد دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، کدپستی: 7665139196 تحويل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد. فایل pdf ضمانتنامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره امور پشتیبانی و امور رفاهی 48501142-086 تماس فکس 42223488-086 یا به‌سایت دانشکده به نشانی http://www.savehums.ac.ir مراجعه فرمائيد.

 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768