فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD-0040283-T29

موضوع آگهی:

ساخت ظروف آبیاری باغبانی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل