فراخوان های برگزیده

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-7302509743-T26

موضوع آگهی:

ساخت یک دستگاه الکتروموتور 37 کیلووات فریم سایز

D4C225M-37

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل