فراخوان های برگزیده

 فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم)

مؤسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید.

نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی نصر، مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان 26، تلفن: 37671491-051 داخلی: 5147

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

برآورد اولیه (ریال)

محل اجرا

موضوع

ردیف

2.300.000.000

46.000.000.000

پروژه احداث بوستان بزرگ در سایت هزار پیچ گرگان

اجرای ابنیه بتنی فونداسیون و دیوار

1

2.000.000.000

40.000.000.000

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان قطعات 4 و 5

اجرای عملیات خاک‌برداری در ترانشه‌های سنگی و خاکی با استفاده از مواد سوزا، پیکور یا هر نوع وسیله مکانیکی و اجرای شیب ترانشه‌ها و بارگیری و حمل به دپو مصوب و پخش مصالح

2

4.000.000.000

80.000.000.000

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان قطعات 4 و 5

اجاره سه دستگاه بیل مکانیکی 220 یا معادل آن (پیکور و پاکت) جهت بارگیری و پی‌کنی

3

3.250.000.000

65.000.000.000

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان قطعات 4 و 5

اجرای عملیات ساخت تیر 20 و 30 متری

4

4.250.000.000

85.000.000.000

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان قطعات 4 و 5

اجرای عملیات ابنیه خاص

5

3.000.000.000

60.000.000.000

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان قطعات 4 و 5

اجرای عملیات ابنیه وزنی

6

1.500.000.000

30.000.000.000

پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان قطعات 4 و 5

اجرای عملیات رفع نواقص ابنیه خاص و ساخت ابنیه جدید

7

 

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور قراردادهای مؤسسه سازندگی نصر، از روز دوشنبه مورخ 11/07/1401 الی 17/07/1401 از ساعت 07:30 الی 15:00

 مهلت تحویل پیشنهاد‌ها: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/07/ 1401

زمان و مکان گشایش پیشنهاد‌ها: روز شنبه مورخ 30/07/1401 - مؤسسه سازندگی نصر

کلیه هزینه‌های آگهی و ثبت قرارداد بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.