فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آب در ناب.

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی 400/36)

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی کیفی، با موضوع 1- خرید کلیه لوازم نصب و اصلاح انشعاب آب 2-عملیات اجرائی نصب و اصلاح انشعاب آب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران، را به شماره 200093763000024 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز یکشنبه مورخ 04/07/1400 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 12/07/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

2-مبلغ برآورد و مدت اجرای کار: 66.593.302.194 ریال و به مدت 12 ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.

4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاددهنده مکلف است مبلغ 2.095.933.000 (دو میلیارد و نود و پنج میلیون و نهصد و سی و سه هزار) ریال را به‌صورت چک‌بانکی تضمینی، ضمانتنامه بانکی يا واریز نقدی به‌حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و یا مطالبات قطعی و تأیید و بلوکه‌شده نزد این شرکت به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 27/07/1400 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

5- مهلت ارائه پیشنهادها: شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و فنی و پاکات (الف، ب، ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 27/07/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

6-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 11:00 روز سه‌شنبه مورخ 11/08/1400 در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی واقع در تهران، خيابان جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.

7-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانی‌ سایت‌های اینترنتی: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد