فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

 

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:24/1400-200-ر

 نوبت:اول

"آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)"

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 12 صورت‌جلسه ‌شماره 14/841 مورخ 26/03/1400 هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

1- موضوع: ساخت و نصب حفاظ فلزی مجتمع‌های زیتون و چناران 1 و 2 در فاز 3 شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2000001098000070 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4-  نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس، تلفن: 74902، داخلی 257.

5- مدت پیمان: 3 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه: 10.401.719.934(ده ‌میلیارد و چهارصد و یک ‌میلیون‌ و هفتصد و نوزده ‌هزار و نهصد و سی ‌و چهار) ریال، بر اساس فهرست‌بهای رشته ابنیه سال 1400.

7- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق جدول 4 از بند (الف) ماده 6 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 به‌ مبلغ 521.000.000 (پانصد و بیست ‌و یک ‌میلیون‌) ریال.

8- مجوز فعالیت: رشته ابنیه دارای حداقل پایه 5 صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) و معتبر.

9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 04/07/1400 تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 11/07/1400

10-           تحویل اسناد مناقصه:

1-10- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

2-10- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت "الف") تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

11-        زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه "پاکت‌های الف، ب و ج": ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 24/07/1400، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

12-        هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 600.000 (ششصد هزار) ریال است.

13-        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد