فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به شماره ب 25/1400/م2 (اولین نوبت تجدید)

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1- موضوع مناقصه: تحویل، نگهداری امداد و بهره‌برداری از شبکه و تأسیسات فاضلاب شرکت آب و فاضلاب ناحیه 1 و 2 منطقه دو شهر تهران.

2- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

3-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 180.602.017.114 ریال، 24 ماه

4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیر عمرانی.

5-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

-داشتن رتبه حداقل 5 رشته تأسیسات و یا آب از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و داشتن حداقل رتبه 3 بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

-گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

-داشتن حداقل سه سال سابقه دقیقاً مشابه با موضوع مناقصه

-ارائه حداقل دو رضایتنامه از کارفرمایان قبلی درخصوص کار مشابه

6-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) حداکثر تا پایان وقت اداری روز ‌سه‌شنبه مورخ 04/08/1400 مبلغ 800.000 ریال به انضمام 9% مالیات بر ارزش‌افزوده به مبلغ 72.000 ریال جمعاً به مبلغ 872.000 ریال به‌حساب 3-98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR بانک رسالت شعبه شریعتی واریز و اسناد را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) دریافت نمایند.

7-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: به میزان 3.236.020.171 ریال می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به‌صورت فیش واریزی نقدی به‌حساب جاری 3-98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR بانک رسالت شعبه شریعتی يا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران و یا سند کسر از مطالبات قطعی تأیید شده نزد شرکت مناقصه‌گزار تهیه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

(به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد).

8 - مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت‌کنندگان می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نمایند. پاکت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت هم‌زمان به‌صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت واقع در تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان شمالی) گردد.

9-زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 09:30 صبح روز شنبه مورخ 22/08/1400 در محل دفتر مسئول کمیته شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران. بدیهی است تاریخ و گشایش سایر پاکات متعاقباً به واجدین شرایط اعلام خواهد شد که حضور یک نفر نماینده  در جلسه اعلامی با معرفی‌نامه کتبی بلامانع می‌باشد.

10-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می‌باشد.

11-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

13- هزینه درج آگهی دو نوبت به عهده مناقصه‌گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل‌استرداد نمی‌باشد.

14-به دلیل لزوم انتخاب دو پیمانکار مجزا در بخش انجام عملیات تحویل، امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب فاضلاب در هریک از مناقصات شرکت کنندگان در مناقصه مجاز به خرید اسناد هر دو مناقصه می‌باشند ولی صرفاً دریک مناقصه می‌توانند به عنوان برنده اعلام و معرفی گردند. لازم به ذکر است اولویت اول گشایش مناقصه انجام عملیات تحویل، امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه سه می‌باشد و پاکت برنده مناقصه ناحیه 3 در مناقصه بعدی گشایش نحواهد شد.

نشانی سایت ملی مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران: http://t2ww.tpww.ir

نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:http://www.nww.ir

نشانی سایت ستاد ایران: www.setadiran.ir

اطلاعات تماس دفتر ثبت‌نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه‌گر موجود است مرکز تماس: 41934-021

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد