فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

آگهي نوبت اول مناقصه‌ عمومي يك مرحله‌اي شماره 29/1400

شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد انجام خدمات بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعاب آب امور آب و فاضلاب خلیج فارس، تهرانسر و وردآورد در محدوده عملیاتی خود را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان از طريق مناقصه عمومي يك مرحله­اي، به پيمانكار واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد.

مدت اجراي عمليات: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت 24 ماه تمام شمسی می­باشد.

مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 2.838.157.296 ریال به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به حساب شماره 5-402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به نام شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا پایان وقت اداری روز ­سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

برآورد اولیه: مبلغ 140.815.729.556ریال (یکصد و چهل میلیارد و هشتصد و پانزده میلیون و هفتصد و بیست و نه هزار و پانصد و پنجاه و شش ریال) از محل بودجه جاری و طرح‌های غیرعمرانی شرکت می‌باشد.

شرایط لازم پیشنهاددهندگان:

1-شرکت کنندگان در مناقصه نمی‌توانند به صورت مشارکتی در مناقصه حاضر شوند.

2-ارائه گواهینامه ایمنی و بهداشت پیمانکاران از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

3-ارائه گواهینامه احراز صلاحیت رتبه 5 در رشته آب یا تأسیسات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

4-ارائه گواهینامه احراز شرایط انجام امور بهره‌برداری شبکه توزیع و انشعابات رتبه 4 از شرکت مهندسی آبفای کشور.

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ 27/07/1400 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 08/08/1400 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و پاکات (الف،ب،ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز ­سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 30/08/1400 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني(ره)، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

سایر شرایط:

- هزينه درج آگهي در روزنامه دو نوبت به عهده مناقصه­گزار مي‌باشد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ 30/11/1400 مي­باشد.

نشاني سايت اينترنتي‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور: http:tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد