۱۸۱۲مناقصه – شرکت پالایش گاز فجر جم – عایقکاری و رنگ آمیزی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله‌ای شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۰۹۶ نوبت اول ۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت پالایش گاز فجر جم ۲- موضوع مناقصه:وفق جدول ذیل به صورت فراخوان ارزیابی کیفی ردیف شماره مناقصه   موضوع مناقصه تضمین شرکت در مناقصه نوع مناقصه از لحاظ: فراخوان- مراحل بررسی حدود تقریبی برآورد اولیه (بریال) حداقل رتبه […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی یک مرحله‌ای

شماره مجوز: ۱۳۹۴٫۶۰۹۶

نوبت اول

۱- نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار: شرکت پالایش گاز فجر جم

۲- موضوع مناقصه:وفق جدول ذیل به صورت فراخوان ارزیابی کیفی

ردیف

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

نوع مناقصه از لحاظ:

فراخوان- مراحل بررسی

حدود تقریبی برآورد اولیه (بریال)

حداقل رتبه / گواهی

مبلغ (به ریال)

نوع تضمین

۱

۴۲/۹۴

 

عایقکاری و رنگ آمیزی واحد سرویس‌های تعمیراتی پالایشگاه

۱٫۶۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ضمانتنامه بانکی/ نقدی

ارزیابی کیفی- یک مرحلهای

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دارا بودن گواهی صلاحیت کد تاسیسات اداره کار یا رتبه در رشته تاسیسات سازمان

۲

۴۳/۹۴

احداث سیستم تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس

۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ضمانتنامه بانکی/ نقدی

ارزیابی کیفی- یک مرحلهای

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رتبه ۵ رشته تاسیسات سازمان


۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:محل دریافت اسناد استعلام اداره مرکزی شرکت پالایش گاز فجر جم یا تارنمای مناقصه‌گزار، زمان دریافت، 

تکمیل و تحویل فرمهای استعلام ارزیابی حداکثر ۱۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم روزنامه می‌باشد. مهلت ارائه پیشنهادات و بازگشایی آنها پس از انجام ارزیابی کیفی 

به آگاهی مناقصه‌گران رسانیده می‌شود.

مناقصهگران محترم میبایست جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.FAJRJAM.IRیا به آدرس استان بوشهر، 

شهرستان جم، شرکت پالایش گاز فجر جم- امور پیمانها (کد پستی ۷۵۵۱۵۶۱۵۴۸۶۴) مراجعه و یا با شماره تلفن۶-۵- ۳۱۶۸۲۰۳۴-۰۷۷ تماس حاصل نمایند. ضمناً 

فراخوان مناقصات فوق‌الذکر در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی www.shana.ir

نیز قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی شرکت پالایش گاز فجر جم