۱۸۱۲ مزایده – شرکت دخانیات ایران – فروش توتون

 (( آگهي مزایده عمومي يك مرحله‌اي )) شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به فروش توتون‌های مازاد بر مصرف  خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذار نمايد.    لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي‌نماید؛ جهت دريافت اسناد مزایده با واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب جام شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ نزد بانک ملت  از تاريخ […]

 (( آگهي مزایده عمومي يك مرحله‌اي ))

شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به فروش توتون‌های مازاد بر مصرف  خود را از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذار نمايد.

   لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي‌نماید؛ جهت دريافت اسناد مزایده با واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب جام شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ نزد بانک ملت 

از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري مورخه۹۴٫۱۲٫۰۸ به آدرس تهران: میدان قزوین –  خیابان قزوین- ساختمان جنب بنگاه- طبقه اول مدیریت بازرگانی و

تامین (واحد معاملات وقراردادها) مراجعه نمايند.

ضمنا ً متقاضيان مي‌توانند پس از تكميل فرآیند ثبت نام در پايگاه ملي مناقصات بنشاني اینترنتی: www.iets.mporg.irاسناد فوق را بصورت رايگان دريافت نمايند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب جام شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ نزد بانک ملت شعبه سلامت بنام شرکت دخانیات ایران و یا ضمانــتنامه

بانکی با اعتبار ۳ ماهه و دارای قابلیت تمدید بشرح جدول ذیل خواهد بود.

نوع توتون

درجه

سال

کد محصول

موجودی (کیلوگرم)

مبلغ تضمین(ریال)

 
 

ویرجینیا ایران

پ ۲ ن ز

۹۲

۱۰۰

۲۹۴,۸۹۷

۱,۶۷۹,۱۴۳,۵۱۸

 

ویرجینیا ایران

ک ۳ ز ل

۹۱

۱۰۱

۸۶,۴۳۱

۳۷۳,۹۰۰,۵۰۶

 

ویرجینیا ایران

۲ کد

۹۱

۱۰۲

۲۱,۰۰۰

۷۴,۳۴۰,۰۰۰

 

۹۲

۱۰۳

۱۷,۴۰۰

۷۲,۰۳۶,۰۰۰

 

ویرجینیا ایران

ل ۲ ن ز

۸۹

۱۰۴

۳۶۸,۲۰۰

۱,۳۲۹,۹۳۸,۴۰۰

 

۹۰

۱۰۵

۳۴۸,۶۰۰

۱,۳۱۱,۴۳۳,۲۰۰

 

۹۱

۱۰۶

۱۶۳,۶۰۰

۸۴۰,۲۴۹,۶۰۰

 

۹۲

۱۰۷

۲۱۳,۶۰۰

۱,۱۳۵,۴۹۷,۶۰۰

 

۹۳

۱۰۸

۶۷,۶۰۰

۴۳۱,۹۶۴,۰۰۰

 

ویرجینیا گلستان 

پ ۲ ن ز

۹۰

۱۰۹

۸,۲۴۰

۳۰,۶۵۲,۸۰۰

 

۹۳

۱۱۰

۴۱۹,۸۰۰

۲,۵۶۱,۶۱۹,۶۰۰

 

ویرجینیا گلستان 

ک ۱ ن ز

۹۱

۱۱۱

۴۱۱,۰۰۰

۲,۲۶۱,۳۲۲,۰۰۰

 

۹۲

۱۱۲

۱,۰۵۱,۸۰۰

۸,۴۴۳,۸۵۰,۴۰۰

 

۹۳

۱۱۳

۴۶۲,۸۰۰

۳,۹۱۲,۵۱۱,۲۰۰

 

ویرجینیا گلستان 

ک ۱ ن ز ق

۹۲

۱۱۴

۱۶۵,۰۰۰

۱,۳۳۳,۵۳۰,۰۰۰

 

ویرجینیا گلستان 

ک ۲ ن ز

۹۱

۱۱۵

۱۱۴,۰۴۰

۶۳۰,۸۶۹,۲۸۰

 

۹۲

۱۱۶

۵۶۶,۰۰۰

۳,۵۶۹,۱۹۶,۰۰۰

 

۹۳

۱۱۷

۶۶۱,۰۰۰

۴,۵۱۷,۲۷۴,۰۰۰

 

ویرجینیا گلستان 

ک ۳ ز ل

۹۰

۱۱۸

۵۹۹,۲۰۰

۲,۱۰۳,۱۹۲,۰۰۰

 

۹۱

۱۱۹

۱۴۸,۸۰۰

۸۱۷,۸۰۴,۸۰۰

 

۹۲

۱۲۰

۳۵۴,۰۰۰

۱,۶۲۲,۷۳۶,۰۰۰

 

۹۳

۱۲۱

۲۲۴,۲۰۰

۱,۱۱۶,۵۱۶,۰۰۰

 

ویرجینیا گلستان 

ل ۲ ن ز

۹۱

۱۲۲

۲۷۶,۰۰۰

۱,۵۴۰,۰۸۰,۰۰۰

 

۹۲

۱۲۳

۳۸۷,۸۰۰

۲,۲۹۸,۸۷۸,۴۰۰

 

۹۳

۱۲۴

۳۰۸,۸۰۰

۱,۹۷۳,۲۳۲,۰۰۰

 

بارلی ایران

پ ۲ ر ت

۹۱

۱۲۵

۳۴۴,۹۴۷

۲,۰۸۸,۳۰۹,۱۳۸

 

۹۲

۱۲۶

۲۱۴,۷۴۰

۱,۶۳۷,۶۰۷,۲۴۰

 

۹۳

۱۲۷

۱۶۸,۳۰۰

۱,۳۵۲,۱۲۲,۲۰۰

 

بارلی ایران

پ ۳ ر ت

۸۹

۱۲۸

۶۳,۶۷۰

۲۰۱,۳۲۴,۵۴۰

 

۹۱

۱۲۹

۱۱۷,۰۰۰

۷۰۹,۰۲۰,۰۰۰

 

۹۲

۱۳۰

۱۰۲,۲۴۰

۶۶۵,۵۸۲,۴۰۰

 

بارلی ایران

ک ۱ ر ت

۹۲

۱۳۱

۲۶۳,۲۰۰

۲,۲۴۰,۸۸۴,۸۰۰

 

۹۳

۱۳۲

۴۹۶,۸۰۰

۴,۴۴۱,۳۹۲,۰۰۰

 

بارلی ایران

ک ۲ ر ت

۹۱

۱۳۳

۷۴,۰۰۰

۴۸۷,۵۱۲,۰۰۰

 

۹۲

۱۳۴

۲۰۸,۰۸۰

۱,۴۲۴,۵۱۵,۶۸۰

 

۹۳

۱۳۵

۱۸۱,۰۸۰

۱,۴۱۲,۴۲۴,۰۰۰

 

بارلی ایران

کد ۲

۹۰

۱۳۶

۲۳,۵۸۰

۱۱۲,۳۳۵,۱۲۰

 

۹۱

۱۳۷

۸,۲۸۰

۳۴,۳۲۸,۸۸۰

 

۹۲

۱۳۸

۲۶,۲۸۰

۱۲۹,۶۱۲,۹۶۰

 

بارلی ایران

ل ۲ ر ت

۹۱

۱۳۹

۳۴,۸۲۹

۲۱۱,۲۷۲,۷۱۴

 

۹۲

۱۴۰

۱۳۲,۱۲۰

۸۴۴,۲۴۶,۸۰۰

 

بارلی ایران

ل ۳ ر ت

۹۰

۱۴۱

۸۶,۴۶۴

۴۱۱,۹۱۴,۴۹۶

 

۹۱

۱۴۲

۱۳۵,۳۶۰

۶۶۲,۷۲۲,۵۶۰

 

۹۲

۱۴۳

۱۰۱,۸۸۰

۵۲۱,۴۲۱,۸۴۰

 

بارلی آذربایجان

ک ۱ ر ت

۸۶

۱۴۴

۲۹,۱۶۰

۱۰۳,۰۵۱,۴۴۰

 

۸۷

۱۴۵

۲۷,۳۶۰

۹۴,۷۲۰,۳۲۰

 

بارلی گلستان

ک ۱ ر ت

۸۶

۱۴۶

۱۸,۳۶۰

۶۲,۶۸۱,۰۴۰

 

۸۷

۱۴۷

۲۰,۳۴۰

۷۰,۶۶۱,۱۶۰

 

مهلت ارائه پيشنهادات وتحويل مدارک به دبير خانه دفتر مرکزی حراست واقع در شرکت دخانیات –ساختمان گلچین ، طبقه اول تا آخروقت اداري 

مورخه ۹۴٫۱۲٫۱۸ می باشد.

تاريخ و محل بازگشايي پاكات پيشنهادي، ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخه۹۴٫۱۲٫۱۹ واقع در  تهران : میدان قزوین –خیابان قزوین- ساختمان بنگاه- سالن 

کنفرانس مي باشد .

          مهلت اعتبار پیشنهادات از آخرین روز ارائه پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه خواهد بود.

          جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد معاملات و قراردادها با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

تلفن:‌۵۱۲۶۱۹۲۷- ۰۲۱

 مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شرکت دخانیات ایران