۱۸۱۲ مزایده – شهرداري قزوين – فروش زمین

آگهی مزایده عمومی یک نوبته-اصلاحیه شهرداري قزوين در نظر دارد پنج قطعه زمین  واقع در بلوار سعادت و شهید لشگری را ، به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. رديف مساحت کاربری موقعیت شرایط پرداخت پلاک ثبتی قيمت کارشناسی کل زمین متر مربع ( ريال ) ۱ ۲۳۷     مسکونی   خیابان […]

آگهی مزایده عمومی یک نوبته-اصلاحیه

شهرداري قزوين در نظر دارد پنج قطعه زمین  واقع در بلوار سعادت و شهید لشگری را ، به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

رديف

مساحت

کاربری

موقعیت

شرایط پرداخت

پلاک ثبتی

قيمت کارشناسی کل زمین

متر مربع

( ريال )

۱

۲۳۷

 

 

مسکونی

 

خیابان ۲۰ متری شادی –بلوار سعادت

۵۰درصد نقدی الباقی به صورت اقساط ۵ ماهه متوالی از اردیبهشت ۹۵

 

۵۱۳و۵۱۴ فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۵-قطعه اول تفکیکی

 

۶٫۸۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

۲۳۷

مسکونی

 

خیابان ۲۰ متری شادی –بلوار سعادت

۵۰درصد نقدی الباقی به صورت اقساط ۵ ماهه متوالی از اردیبهشت ۹۵

۵۱۳و۵۱۴ فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۵-قطعه دوم تفکیکی

 

۶٫۸۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

۲۳۷

مسکونی

 

خیابان ۲۰ متری شادی –بلوار سعادت

۵۰درصد نقدی الباقی به صورت اقساط ۵ ماهه متوالی از اردیبهشت ۹۵

۵۱۳و۵۱۴ فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۵-قطعه سوم تفکیکی

 

۶٫۸۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۳۰۰

مسکونی

 

بلوار شهید لشگری

۵۰درصد نقدی الباقی به صورت اقساط ۵ ماهه متوالی از اردیبهشت ۹۵

۵۱۶و۵۱۷و۵۱۸ فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۵-قطعه چهارم تفکیکی

 

۸٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

۶۵/۳۳۰

مسکونی

بلوار شهید لشگری

۵۰درصد نقدی الباقی به صورت اقساط ۵ ماهه متوالی از اردیبهشت ۹۵

۵۱۶و۵۱۷و۵۱۸ فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۵-قطعه پنجم تفکیکی

۱۳٫۲۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

متقاضیان می­توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مدیریت پیمان و رسیدگی واقع در شهرداری مرکزی قزوین 

و یا به آدرس اينترنتqazvin.ir و يا سايت ملي مناقصات مراجعه نمايند. ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مزایده مي‌باشد.

شایان ذکر است قطعات این آگهی جایگزین قطعات ۲۰ تا ۲۳ آگهی مزایده مورخ  ۹۴٫۱۱٫۲۷ در روزنامه مناقصه و مزایده و چاپ آگهی مورخ ۹۴٫۱۱٫۲۷ روزنامه صبح 

قزوین میگردد.

 آدرس: قزوين، خيابان شهرداري، شهرداري مركز. تلفكس: ۳۳۲۳۷۰۰۵-۰۲۸                                                   

                                                            مسعود نصرتي – شهـردار قزويـن