۱۸۱۲ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق اهواز – خدمات بهره برداری و تعمیربرق شهرستان باوی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای                                                     شماره ۴۸/۹۴                                   نوبت دوم شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد خدمات بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع برق در محدوده امور برق شهرستان باوی در حوزه عملیاتی خود  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. – میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲۹۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد، که بصورت ضمانتنامه […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

                                                    شماره ۴۸/۹۴                                   نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد خدمات بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع برق در محدوده امور برق شهرستان باوی در حوزه عملیاتی خود 

را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

– میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۲۹۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد، که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب بانک تجارت شعبه شهید 

چمران به شماره ۱۰۲۸۰۴۰۰۲۰ بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد.

– زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت ۵ روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب بانک صادرات

شعبه فلکه اول کیانپارس به شماره ۰۱۰۱۸۲۱۳۷۹۰۰۲ به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

– پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز:  WWW.AEPDCO.IR

-پایگاه اینترنتی توانیر :  WWW.TAVANIR.ORG.IR

-پایگاه اینترنتی ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

-تلفن تماس: ۰۶۱۳۴۴۹۰۷۰۰ داخلی ۳۰۵۵

– آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: حداکثر تا ساعت۱۵:۳۰ مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ به دبیرخانه مرکزی شرکت: اهواز- بلوار پاسداران- روبروی 

بیمارستان ابوذر–جنب شهرک صنعتی تسلیم گردد. بازگشایی راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ می‌باشد.

-به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.

-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                                           امور تدارکات