۱۸۱۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- تهیه و طبخ غذا

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به استناد بندالف ماده ۱۳ قانون مناقصات نوبت اول  نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان کوثر موضوع: تهیه، طبخ و توزیع غذا محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت۵ روزكاري از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت۹۴٫۱۲٫۱۱ مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات) : ‌به مدت ۱۳ […]

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

به استناد بندالف ماده ۱۳ قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان کوثر

موضوع: تهیه، طبخ و توزیع غذا

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت۵ روزكاري از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت۹۴٫۱۲٫۱۱

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات) : ‌به مدت ۱۳ روز از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۴

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می‌باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه: ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت فيش واريزي به حسابجاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج

کد ۷/۸۸۳۷ يا ارائه ضمانت‌نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت‌نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱:جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حسابجاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج 

کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی از بابت قرارداد مشابه با دانشگاه و یا واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي‌ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی –بالاتر از میدان طالقانی –شهرک اداری –ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می‌باشد.

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶