۱۸۱۲ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان – تامین نیروی انسانی و …

آگهی مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. ردیف شماره مناقصه   شرح تاریخ دریاقت اسناد زمان و محل تحویل‌ پاکت‌ها بازگشایی پاکت‌ها ۱   ۲۶-۱۱-۹۴     واگذاری فعالیت‌های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری ۹۴٫۱۲٫۰۳ لغایت ۹۴٫۱۲٫۰۸ تا پایان […]

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

 

شرح

تاریخ دریاقت اسناد

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

۱

 

۲۶-۱۱-۹۴

 

 

واگذاری فعالیت‌های عملیاتی اتفاقات و سرویس و نگهداری

۹۴٫۱۲٫۰۳ لغایت ۹۴٫۱۲٫۰۸

تا پایان وقت اداری مورخ  ۹۴٫۱۲٫۱۸ دبیرخانه

ساعت ۱۰ مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۹

سالن کنفرانس

 

۲

۲۷-۱۱-۹۴

 

واگذاری اپراتور اتفاقات (دیسپاچینگ)

۳

۲۸-۱۱-۹۴

 

واگذاری فعالیت‌های عملیاتی قرائت، توزیع، وصول مطالبات و بازرسی و نصب کنتور

۴

۲۹-۱۱-۹۴

تامین نیروی انسانی پیمانکار

۵

۳۰-۱۱-۹۴

 

واگذاری خدمات خودرویی

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

۱٫ واریز مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر ۰۱۰۲۲۳۸۵۵۲۰۰۴ بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شركت توزيع نيروي برق

جنوب استان كرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان –بلوار جمهوری اسلامی ایران –روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی 

برق جنوب استان کرمان (شماره تلفكس کرمان ۳۲۱۱۶۰۸۶ –۰۳۴ امور تداركات) مراجعه نمایند.

۲٫ مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.irو سايت توانير (شبكه اطلاع‌رساني معاملات)www.Tavanir.org.irو سایت شرکت توزیع برق 

جنوب کرمان www.sked.co.irاسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)