۱۸۱۲ مناقصه – شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه – نصب سیستم های سرمایشی

آگهي مناقصه                                                                                                 ۵۴-۹۴ شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري […]

آگهي مناقصه

                                                                                                ۵۴-۹۴

شـركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظـر داردنصب و اجراي سيستم‌هاي سرمايشي، گرمايشي محل نمايشگاهي زيرگذر ايستگاه چهار راه 

وليعصر(عج) را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي واگذار نمايد.

لذا از اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال بابت اسناد و پاكات 

مخصوص مناقصهبه حساب جاري ۱۰۰۵۱۶۰۶۱ بانك شهر (شعبه ميدان فردوسي- كد ۳۲۹) در وجه شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان 

وقت اداري مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ به نشاني: تهران-خيابان انقلاب اسلامي-تقاطع حافظ -شماره۹۵۶-طبقه پنجم-مديريت امور قراردادها- اطاق شماره ۵۲۸ مراجعه

نمايند (تلفن ۶۴۵۳۴۵۹۲). تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ مي‌باشد. 

– تاكيد مي‌گردد اسناد مناقصه فقط بصورت حضوري و با ارايه معرفي‌نامه رسمي قابل دريافت است.

– سپرده شركت در مناقصه معادل ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ (هفتاد و پنج ميليون)ريال مي‌باشد.

– اين آگهي دردو روزنامه به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

http://metro.tehran.ir