۱۸۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تاسیسات برق و مکانیکی

تجديد آگهي مناقصه عمومي شماره ۱-۱۲ شرکت عمران شهر جدید پرند ،به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرنددر نظر داردنسبت به تجديد آگهي مناقصه شماره ( ۲-۱۰)،  پروژه تكميل  ۲ باب مسجد را بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع) و درقبال تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات  […]

تجديد آگهي مناقصه عمومي

شماره ۱-۱۲

شرکت عمران شهر جدید پرند ،به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جديد پرنددر نظر داردنسبت به تجديد آگهي مناقصه شماره ( ۲-۱۰)، 

پروژه تكميل  ۲ باب مسجد را بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع) و درقبال تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات 

ذيل را به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنيه و  ظرفيت آزاد، براساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و 

برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ (مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال ۹۴ (ريال)

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال  ۹۴ (ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

مدت قرارداد

مسجد شماره ۶

فاز ۵

تكميل ساختمان اصلي

۰۹/۷۶۱

۲٫۶۲۸٫۱۸۹٫۵۲۹

۳٫۹۱۲٫۵۳۹٫۳۱۸

۱۹۵٫۶۲۶٫۹۷۰

۶ماه

محوطه سازی (ديوار پيراموني، محوطه، تاسيسات برق و مكانيكي)

۶۱/۱۲۷۷

۱٫۲۸۴٫۳۴۹٫۷۸۹

مسجد شماره ۱۵

فاز۶

تكميل ساختمان اصلي

۶۹/۷۵۱

۷٫۹۱۱٫۵۳۵٫۷۵۸

۹٫۳۴۵٫۸۷۹٫۳۸۳

۴۶۷٫۲۹۳٫۹۷۰

۶ماه

محوطه سازی (ديوارپيراموني، محوطه، تاسيسات برق و مكانيكي)

۸۱/۲۶۶۱

۱٫۴۳۴٫۳۴۳٫۶۲۵

نوع و تضمين شركت در مناقصه:ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق(در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام 
 
بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ۹۴٫۱۲٫۰۳تا پايان وقت اداري ۹۴٫۱۲٫۰۹  (به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا ساعت ۱۵ مورخ۹۴٫۱۲٫۲۲

پ) محل تحويل اسناد : دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)  

پ) تاريخ بازگشايي پيشنهادها :۹۴٫۱۲٫۲۴ ، ساعت۱۰ صبح (اتاق جلسات)

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۷۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد هر كدام از مساجد  فوق به صورت جداگانه به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران

شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان 

رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس: ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده ، بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد. الف/۹۴

                        شرکت عمران شهر جدید پرند