۱۸۱۲مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید فن کندانسرEBM

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHD-9405006-T17درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید فن کندانسرEBM براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IRمراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHD-9405006-T17درخواست شماره: 

موضوع آگهي: خرید فن کندانسرEBM

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IRمراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس