۱۸۱۲ مزایده – شهرداري علي آباد كتول – فروش ملک خدماتی

تجديدآگهـي مزایده عمومی نوبت دوم شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره ۱۲۶۹ مورخ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۰ شوراي محترم اسلامي شهر،  در نظر دارد ۶ قطعه از  زمین  و دو واحد ملك خدماتي خود  واقع در شهر علی آبادکتول را از طريق مزايده كتبي به  فروش برساند. *   شرايط مزايده كتبي : ۱-  متقاضيان مي‌بايست قبل از شركت درمزايده كتبي […]

تجديدآگهـي مزایده عمومی

نوبت دوم

شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره ۱۲۶۹ مورخ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۰ شوراي محترم اسلامي شهر،  در نظر دارد ۶ قطعه از  زمین  و دو
واحد ملك خدماتي خود  واقع در شهر علی آبادکتول را از طريق مزايده كتبي به  فروش برساند.

*   شرايط مزايده كتبي :

۱-  متقاضيان مي‌بايست قبل از شركت درمزايده كتبي از محل مذكورمورد مزایده بازديد به عمل آورند .

۲- شركت‌كنندگان در مزايده مي‌بايست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به ترتیب برای قطعه زمین شماره ۱خيابان دكتر شريعتي جنب دبستان حر

مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ،‌ زمین شماره ۲ واقع در  خیابان آزادگان كوچه شریعت ۱۵  مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ،‌ زمین شماره ۳ واقع در بلوار دانشگاه خ کشاورز

غربی شالیزار ۱  مبلغ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ،‌ زمین شماره ۴ واقع در  جنب هتل پارمیس مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال ، زمین شماره ۵ واقع در  خیابان آزادگان كوچه

شریعت ۱۳  مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،  زمین شماره ۶ واقع در  خیابان شهید باغچقي  مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، ملك شماره ۷ ساختمان مسكوني واقع در

خيابان ورزش مجتمع سپنتا  مبلغ ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ،‌ ملك شماره ۸ ساختمان مسكوني واقع در خيابان ورزش مجتمع سپنتا  مبلغ ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ريال‌ به

عنوان سپرده شرکت درمزایده به حساب سپرده پيمانكاران بشماره  ۵۰۳۱۰۴۲۰۶۹  بانک ملت شعبه مركزي  علي آباد كتول  بنام شهرداري واريز نمايند،

سپرده مزبور پس از تنظیم مبایعه نامه مسترد ميگردد .

۳- در صورتيكه برندگان اول، دوم و سوم از خرید منصرف شوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۴- هزينه هاي دولتي از جمله عوارض، ماليات, هزينه‌هاي انتقال و كارشناسي  و درج آگهي و… در حد مقررات به عهده برندگان مزایده کتبی خواهد بود.

۵- شهرداري در رد يا قبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد . 

۶- به پیشنهادات مخدوش و نا خوانا ترتیب اثرداده نخواهدشد.

۷- قیمت پایه کارشناسی زمین شماره ۱هر متر مربع با كاربري مسكوني مبلغ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ، شماره ۲ با كاربري مسكوني مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ،

شماره ۳ كه در طرح جامع  كاربري مسكوني  و در طرح تفضيلي فضاي سبز مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و شماره ۴ با كاربري مسكوني مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال،

شماره ۵  با كاربري مسكوني مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال، شماره ۶ با كاربري مسكوني مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،شماره ۷و۸ با كاربري خدماتي مبلغ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریالمی‌باشد.ضمناً برنده مكلف است کل مبلغ مورد مزايده را ظرف مدت هفت روز نقداً  به حساب شهرداری واریز نماید .

۸- شرکت‌کنندگان، اسناد مزایده(کروکی ومشخصات به پيوست) و برگه پیشنهاد قیمت رامی توانند ازامورقراردادهای شهرداری دریافت و یا جهت کسب

اطلاعات بیشتر، باشماره تلفن های ۶-۳۴۲۲۲۵۲۵ داخلی ۱۰۹ تماس حاصل نمایند.

۹- متقا ضیان شرکت در مزایده, قیمت پیشنهادی خود را در برگه پیشنهاد قیمت درج و همراه فیش واریزی در پاکت دربسته قرار داده, سپس به دبیرخانه

شهرداری تحویل دهند.

۱۰- متقاضيان مي‌توانند تا پایان وقت اداری مورخ  ۹۴٫۱۲٫۰۹ جهت شركت در مزايده كتبي اقدام نمايند .

۱۱- بازگشایی پاکت‌های رسیده راس ساعت  ۱۴:۱۵ مورخ  ۹۴٫۱۲٫۱۰در محل شهرداري انجام خواهد شد .

حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علي آباد كتول

انتشارنوبت اول:۹۴٫۱۱٫۲۶

انتشارنوبت دوم: ۹۴٫۱۲٫۰۳