۱۸۱۲ مناقصه – شهرداری مریوان – احداث کانال

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه نوبت دوم شهرداری مریوان در نظر دارد بنابر آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲- قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه بشرح ذیل اقدام نماید. ۱-شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محلات استادیوم و سردوشیها واقع در حاشیه محدوده […]

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه

نوبت دوم

شهرداری مریوان در نظر دارد بنابر آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲- قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران واجد شرایط جهت دعوت به

مناقصه بشرح ذیل اقدام نماید.

۱-شرح مختصر موضوع مناقصه: احداث کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی محلات استادیوم و سردوشیها واقع در حاشیه محدوده دریاچه زریبار بصورت

سازه بتن مسلح مطابق نقشه و مشخصات موجود در سایت شهرداری مریوان و پایگاه ملی مناقصات

۲-مناقصه‌گران باید دارای شرکت پیمانکاری با گواهینامه صلاحیت حداقل پایه (۵) در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشند.

۳- برآورد اولیه انجام کار بر مبنای فهرست بهاء رشته ابنیه سال ۱۳۹۴ –به مبلغ ۱۳٫۴۲۲٫۸۳۰٫۸۳۵ ریال می‌باشد.

۴- تعدیل موضوع این مناقصه بر مبنای سه ماه سوم سال ۱۳۹۴ لحاظ می‌گردد.

۵- مدت زمان اجرای کار از تاریخ عقد قرارداد به مدت (۵) ماه می‌باشد.

۶- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۹۴٫۱۱٫۲۵ الی ۹۴٫۱۲٫۰۸ با مراجعه به وب سایت شهرداری مریوان به

آدرس www.mariwancity.irیا از طریق سایت پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  یا با مراجعه حضوری به واحد پیمان و رسیدگی شهرداری مریوان

اقدام نمایند.

۷- آخرین مهلت تحویل دفتر چه تکمیل شده (اسناد ارزیابی) از جانب مناقصه‌گران به انصمام اسناد مصدق شده کپی برابر با اصل به همراه سایر مدارک

مثبته حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه ۹۴٫۱۲٫۲۰ بصورت پستی به واحد حراست شهرداری مریوان به آدرس: کردستان- مریوان، چهار راه شهرداری،

ساختمان مرکزی شهرداری، واحد حراست می‌باشد.

۸- پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه از شرکتهای تایید شده که حداقل امتیاز کیفی لازم (۶۰) را کسب نموده جهت

دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۹- به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر ارسال گردیده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- محل تامین اعتبار پروژه ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

۱۱- هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

شماره تماس: ۳۴۵۴۹۲۰۱-۰۸۷

فواد کریمی- شهردار مریوان