۱۹۴۱ مناقصه – شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه- احداث راه

مناقصه عمومي فراخوان ارزيابي پيمانکار نوبت اول شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه در نظر دارد احداث راه جايگزين سد هواسان  را از طريق فراخوان ارزيابي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از شرکت‌هاي داراي صلاحیت داراي حداقل رتبه ۴ راه و باند در صورت تمايل با توجه به مشخصات زير دعوت مي‌شود نسبت به تهيه […]

مناقصه عمومي فراخوان ارزيابي پيمانکار

نوبت اول

شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه در نظر دارد احداث راه جايگزين سد هواسان  را از طريق فراخوان ارزيابي به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از شرکت‌هاي داراي صلاحیت داراي حداقل رتبه ۴ راه و باند در صورت تمايل با توجه به مشخصات زير دعوت مي‌شود نسبت به تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند.

۱- مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس پايه سال ۱۳۹۵ : حدود ۲۷۳ ميليارد ريال

۲-  محل اجراي پروژه: استان کرمانشاه ۴۰ کيلومتري جاده سرپل ذهاب به سمت ازگله

۳- مدت اجراي عمليات :۲۱ ماه

۴- مهلت خريد اسناد: ده روز پس از تاريخ چاپ آگهي

۵– محل خريد اسناد مناقصه : کرمانشاه، ميدان سپاه پاسداران (نفت) ، بلوار زن، ضلع غربي پالايشگاه با ارائه فيش واريزي مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب سيبا ۲۱۷۵۰۸۳۷۰۱۰۰۰ نزد بانک ملي مرکزي کرمانشاه به نام حساب تمرکز وجوه درآمدهاي آب منطقه‌اي کرمانشاه

۶- محل تحويل اسناد: دفتر قراردادها و خدمات طرحهاي شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه

۷- مهلت تحويل اسناد: پانزده روز از تاريخ چاپ آگهي 

 

شرکت آب منطقه‌اي کرمانشاه