۱۹۴۱ مزایده – شهرداری جلین- مجتمع خدماتی رفاهی انارستان

تجدید آگهی مزایده نوبت اول شهرداری جلین به استناد مجوز شماره ۲۴۵/۳/۹۵ مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد مجتمع خدماتی رفاهی انارستان شامل (سرویس بهداشتی، نمازخانه و محوطه گردشگری) را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط با توجه به شرایط ذیل اجاره دهد. داوطلبانی که قصد اجاره و شرکت در مزایده را […]

تجدید آگهی مزایده

نوبت اول

شهرداری جلین به استناد مجوز شماره ۲۴۵/۳/۹۵ مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۹ شورای اسلامی شهر در نظر دارد مجتمع خدماتی رفاهی انارستان شامل (سرویس بهداشتی، نمازخانه و محوطه گردشگری) را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط با توجه به شرایط ذیل اجاره دهد. داوطلبانی که قصد اجاره و شرکت در مزایده را دارند می‌بایست از محل بازدید و سپس درخواست خود را تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۰۷ به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱-مدت اجاره از تاریخ عقد قرارداد به مدت سه سال شمسی می‌باشد.

۲- اجاره سالهای دوم و سوم هر ساله ۲۰ % افزوده می‌گردد.

۳- متقاضیان باید ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به حساب ۰۱۰۸۵۵۵۸۹۶۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه شهید بهشتی به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. لازم به ذکر است قیمت پایه و کارشناسی مورد مزایده ماهیانه ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

۵- به کلیه پیشنهاداتی که مخدوش و غیرخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- سپرده نفرات اول تا سوم شرکت‌کنندگان در صورت اعلام به عنوان برنده مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نگهداری و در صورت انصراف نفر اول، سپرده و به نفع شهرداری ضبط و نسبت به عقد قرارداد به ترتیب با نفرات دوم و سوم صورت خواهد گرفت. چنانچه نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده‌های آنان نیز به نفع شهرداری ضبط و مسترد نخواهد شد.

۷- جلسه کمیسیون عالی معاملات در روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۶٫۰۸ ساعت ۱۴:۳۰ در محل شهرداری جلین تشکیل و بنده اعلام خواهد شد.

۸- مستاجر حق واگذاری مجتمع را بدون اذن کتبی موجر به غیر ندارد.

۹- پرداخت هزینه آب، برق، گاز و تلفن مصرفی به عهده مستاجر می‌باشد.

۱۰- هزینه آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

۱۱- تعمیرات جزیی ساختمان و رفع نقص تاسیسات منصوب (جزء) و تخلیه چاه فاضلاب به عهده مستاجر بوده و تعمیرات کلی به عهده شهرداری است.

۱۲- کلیه حقوق دولتی از قبیل بیمه، مالیات و غیره به عهده مستاجر می‌باشد.

۱۳- مستاجر متعهد می‌گردد پس از اتمام مدت اجاره محوطه در اختیار را به صورت صحیح و سالم تحویل شهرداری دهد.

۱۴- برنده مزایده می‌بایست بابت حسن انجام تعهدات ۱۰% مبلغ اجاره و بابت ضمانت ابنیه و تاسیسات ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ضمانت‌نامه بانکی به همراه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سفته بانکی یا سند ملکی به ارزش ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به همراه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سفته بانکی تهیه و در هنگام عقد قرارداد به شهرداری تسلیم نماید.

۱۵- برنده باید در هنگام عقد قرارداد تاییدیه‌های لازم از مراجع ذیصلاح (سوء پیشینه، بهداشت) را به شهرداری تحویل نماید در غیراینصورت سپرده شرکت در مزایده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

انتشار نوبت اول: ۹۵٫۰۵٫۲۸

انتشار نوبت دوم:۹۵٫۰۶٫۰۳ 

 

قاسم شاهرخی- شهردار جلین