۱۹۴۱ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب- ایاب و ذهاب

آگهی تمدید مناقصه عمومی شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب( نیروگاه آبادان ) در نظر دارد، تامین پیمانکار ایاب و ذهاب خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۰۴۴۰۸۴۱۰۰ بانک تجارت شعبه […]

آگهی تمدید مناقصه عمومی

شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب( نیروگاه آبادان ) در نظر دارد، تامین پیمانکار ایاب و ذهاب خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۰۴۴۰۸۴۱۰۰ بانک تجارت شعبه سعدی آبادان از تاریخ۳۹۵٫۰۵٫۲۷ ۱ تا ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۷ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ جهت دریافت مدارک مناقصه، بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس آبادان کیلومتر ۹ جاده ماهشهر، نیروگاه آبادان مراجعه نمایند.

تلفن : ۵۳۳۴۴۵۹۰ ،۵۳۳۳۹۴۲۳-۰۶۱

۱٫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به پیوست اسناد مناقصه می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲٫ به پیشنهادهای فاقد امضاء و مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳٫ نیروگاه آبادان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴٫هرگونه مالیات و عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵٫هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

معاونت امور اداری و مالی شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب