۱۸۱۲مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران – تعمیرات حوادث شبکه

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  (یک مرحله‌ای –نوبت دوم ) ۱٫ دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران . ۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار ومناقصه عمومی خدمات واگذاری فعالیت‌های امداد و تعمیرات حوادث شبکه و انشعاب و خطوط انتقال توزیع آب شرب، محدوده خدماتی آبفای شهر مناطق جمعیتی حصار امیر، شهرک انقلاب […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (یک مرحله‌ای –نوبت دوم )

۱٫ دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران .

۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار ومناقصه عمومی خدمات واگذاری فعالیت‌های امداد و تعمیرات حوادث شبکه و انشعاب و خطوط انتقال توزیع آب شرب، محدوده خدماتی آبفای شهر مناطق جمعیتی حصار امیر، شهرک انقلاب و مسکن مهر امام رضا (ع) شهر پاکدشت و شهر فرون آباد.

۳٫رتبه مورد نیاز:ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه (۵) در رشته “آب” صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۴٫مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۰ با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین –مجتمع ادارات –خیابان دولت –شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ –۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

۵٫مدت اجراي عمليات:  ۱۲ماه شمسی می‌باشد.

۶٫مبلغ برآورد : ۴٫۳۷۴٫۸۴۸٫۸۰۱ ریال

۷٫محل اعتبار:اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

۸٫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به میزان ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده وسپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹٫مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه:تا ساعت ۱۵روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین –مجتمع ادارات – خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران –طبقه دوم.

۱۰٫زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی :ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ در محل دفتر مرکزی مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

۱۱٫هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۲٫سایر اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

۱۳٫هزينه خريد اسناد :مبلغ۴۰۰،۰۰۰ ريال (چهارصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران