۱۹۴۱ مناقصه – دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران – واگذاری مراکز خدمات

 «آگهي  مناقصه عمومي»   دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كدشناسه ۱۲۲۳ […]

 «آگهي  مناقصه عمومي»

 

دانشگاه علوم ‌پزشكي تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذيل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصي واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به طور جداگانه به حساب جام شماره ۴۲/۲۷۶۱۹۰۰۴ كدشناسه ۱۲۲۳ بانك ملت نزد شعبه هجرت در وجه مديريت نظارت و توسعه دانشگاه، جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمايند.

موضوع

نام واحد

مبلغ سپرده شركت درمناقصه/مزایده‌

(ريال)

مهلت توزيع اسناد

جلسه توجیهی

زمان اخذ پيشنهادات

زمان‌ بازگشايي پاكات مرحله اول

زمان‌ بازگشايي پاكات مرحله دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت

ولی آباد بهشتی

معاونت بهداشت

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

از روز شنبه۱۳۹۵٫۰۵٫۳۰

لغايت چهارشنبه

۱۳۹۵٫۰۶٫۰۳

ساعت :۱۵۱۵

روز شنبه و یکشنبه ۶ و ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۷

لازم به ذکر است حضور در جلسه الزامی میباشد.

یکشنبه ۱۴/۶/۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۵

‌دوشنبه ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۵

‌سه شنبه ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۳

بدر ۲

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مشیریه

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

علائین

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزادگان

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ارائه خدمات درمانی به مددجویان کمپ شفق(مرکز درمان با اگونیست و آنتاگونیست)

معاونت درمان

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای

تغذیه

مجتمع بیمارستانی امام(ره)

۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

مجتمع بیمارستانی امیراعلم

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان بهارلو

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان بهرامی

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان روزبه و رازی

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان سینا

۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان شریعتی

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان ضیائیان

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تغذیه

بیمارستان فارابی

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات و نظافت

مرکزآموزشی رامسر

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات و نظافت

معاونت دانشجویی

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خدمات اماکن ورزشی

معاونت دانشجویی

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫        آدرس محل دريافت اسناد مناقصه: تهران- بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران- طبقه دوم اتاق ۲۰۵ اداره امور قراردادها

۲٫         هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۳٫         متقاضیان واگذاری مراکز جامع سلامت معاونت بهداشت، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به دو بند ذیل می‌توانند اسناد دریافت نمایند:  

اشخاص حقوقی مجاز به شرکت در مناقصه:

     موسسات، تعاونیها یا شرکتهایی که در اساسنامه موضوع فعالیت آنها ارائه خدمات بهداشتی درمانی یا تامین نیروی انسانی در حوزه بهداشتی درمانی باشد.

   موسسات و یا شرکت‌هایی که در اساسنامه موضوع فعالیت آنها تامین نیروی انسانی باشد به شرط معرفی فردی به عنوان مسوول فنی واجد شرایط تقبل مسوولیت فنی واحدهای بهداشتی درمانی.

اشخاص حقیقی مجاز به شرکت در مناقصه:

·      تمام دارندگان مدرک پزشکی عمومی، دندانپزشکی، کارشناس مامایی، کارشناس پرستاری، کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس مدیریت بهداشتی درمانی، کارشناس تغذیه، کارشناس روانشناسی بالینی و یا مدارک بالاتر، مجاز به شرکت در مناقصه می‌باشند.

تبصره: اشخاص حقیقی فقط می‌توانند برای یک مرکز پیشنهاد قیمت ارائه دهند.

۴٫         متقاضیان دریافت اسناد کمپ شفق(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بایستی دارای مجوز MMT یا DIC باشند.

۵٫         اسناد مناقصه در سایت مدیریت نظارت و اداره امور عمومی به آدرس  http://vcmdrp.tums.ac.ir قابل مشاهده میباشد.  

تذكر: سپرده قابل‌قبول براي شركت در مناقصه/مزایده واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌درماني تهران