۱۹۴۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران- خرید کنتور تکفاز

آگهي مناقصه عمومي(دو مرحله‌اي) شماره ۷-۱۶۲/۹۵ نوبت اول مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران موضوع مناقصه : خرید ۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور  تکفاز دیجیتالی مهلت خرید و نحوه دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند از روز  شنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۳۰ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۰۳ به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند. الف) وب سایت […]

آگهي مناقصه عمومي(دو مرحله‌اي) شماره ۷-۱۶۲/۹۵

نوبت اول

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

موضوع مناقصه : خرید ۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور  تکفاز دیجیتالی

مهلت خرید و نحوه دريافت اسناد مناقصه:

داوطلبان می توانند از روز  شنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۳۰ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۰۳ به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایند.

الف) وب سایت www.bargh-gmaz.ir ( شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران)

ب) سایت معاملات شرکت توانیر www.tavanir.org.ir  

ج) پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir   

مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبـلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال  بابت خرید  اسناد به حساب سپهر(شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵) بانك صادرات (کد۲۰۰۸)

 تضمین شرکت  در مناقصه  به مبلغ ۱٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به شرح زیر می باشد:

– ضمانت نامه بانکي قابل تمديد به مدت سه ماه .

–  اصل فيش واريز وجه به حساب جام  به شماره ۵۰/۱۶۷۲۰۴۰۵ بانك ملت شعبه مركزي چالوس

– کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات(چك بانكي يا چک تضميني،چك مسافرتي و چک شخصي قابل قبول نمي‌باشد)

تاریخ تحویل پاکات مناقصه : پايان وقت اداري روز شنبه مـورخ ۹۵٫۰۶٫۱۳

 محل تحویل پاکات مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه اين شركـت واقع درنوشهر-بلوار شهید خیریان-میدان ولیعصر-نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم 

تاریخ گشایش پاکات مناقصه:زمان بازگشایي ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۶٫۱۴ در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 

« شرايط عمومي »

– هزينه آگهي مناقصه برعهده خريدار ميباشد.

– محل تامین منابع: اعتبارخرید کالاهای فوق از منابع داخلی تامین شده است.

– اسناد مناقصه با هر تعداد  شرکت کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.

– حضور یک نفر از طرف پیشنهاددهندگان با ارایه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

–  به پیشنهادهای فاقد سپرده،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شود ترتیب اثر داده  نمی شود.

ـ شركت‌كننده مي‌بايست نمونه ای ازكالاهای فوق را درتاريخ مقرر همراه با اسناد مناقصه تحویل دفتر حراست و امور محرمانه شركت نمايد.(ارسال آخرین تست شیت الزامی است)

ـ كلیه لوازم مي‌بايست براساس استاندارد وزارت نیرو  و مشخصات فني پيوست اسناد مناقصه باشد.

 -سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.ضمنا درصورت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن ۵۲۱۴۰۲۵۴-۰۱۱تماس حاصل نمایيد. 

 

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران